Cart

Je winkelmandje is leeg.

 

1. Begripsbepaling

Teeville: Kevin Celis met maatschappelijke zetel te La Vignette 22, 3000 Leuven en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0886 189 426. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Teeville als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten/producten. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Teeville met betrekking tot de diensten/producten aangeboden door Teeville in de meest ruime zin.

 

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, facturen,… tussen Teeville en de opdrachtgever. Door het aanvaarden van een offerte, plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever kunnen in geen geval van toepassing zijn. Afhankelijk van de opdracht kan de overeenkomst tussen Teeville en de opdrachtgever bijzondere voorwaarden bevatten. Deze algemene voorwaarden vullen steeds de bijzondere voorwaarden aan. Bij tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. Teeville behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

 

3. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst tussen Teeville en de opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van de door Teeville opgestelde offerte of het plaatsen van een bestelling op de website van Teeville. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Teeville er niet aan gebonden. Alle offertes van Teeville zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt meegedeeld. Teeville mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de opdrachtgever en Teeville. De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

Teeville voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit en is bijgevolg verbonden door een middelenverbintenis. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Teeville het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren (vb. hosting). De opdrachtgever gaat akkoord met de creatieve vrijheid van Teeville en geeft toelating aan Teeville om een eigen, creatieve invulling aan de opdracht te geven. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Teeville de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

 

5. Duur van de overeenkomst

Teeville behartigt de belangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De duur van de overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, binnen dewelke de opdrachtgever de gemaakte facturatie en betalingsvoorwaarden dient te respecteren. Als de opdrachtgever de verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt of in geval van faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, heeft Teeville het recht alle tussen de Opdrachtgever en Teeville gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie. In dat geval is de opdrachtgever een schadevergoeding die overeenkomt met zes maal het gemiddeld maandelijkse factuurbedrag verschuldigd. Tevens is Teeville gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen.  Als de Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de Opdrachtgever in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte.

  

6. Facturatie en betaling

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 25,00 EUR worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% verschuldigd zijn. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 15 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR worden aangerekend.

 

7. Aansprakelijkheid

Teeville is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. De aansprakelijkheid van Teeville is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. Teeville kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkige uitvoering van verbintenissen door derden, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan. Teeville is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

 

8. Vertrouwelijkheid en privacy

Teeville en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van een overeenkomst te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten-)gerechtelijke stappen.

 

Teeville kan persoonsgegevens van de Opdrachtgever gebruiken om de Opdrachtgever te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van Teeville, evenementen gerelateerd aan de werking van Teeville, evenementen van partners van Teeville, job-gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van Teeville en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de Opdrachtgever kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever kunnen door Teeville gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Teeville toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zulks laten weten via info@market-over.com. Teeville behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De uitgebreide privacy policy van Teeville is beschikbaar op de website www.teeville.eu of wordt op eerste verzoek overgemaakt door Teeville.

 

9. (Intellectuele) eigendomsrechten

Teeville blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op alle door Teeville gerealiseerde werken. Reproductie, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Teeville. De opdrachtgever die de werken verkrijgt of er kennis van neemt tijdens een workshop, verbindt zich ertoe de naam van Teeville te vermelden bij elke vorm van niet-commerciële reproductie. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor reproducties door derden die de werken via de opdrachtgever verkregen hebben.

 

10. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Teeville heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en Teeville is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Teeville gevestigd is, bevoegd.

 

11. Minimumleeftijd aankoop alcohol

Voor de aankoop van het La Vignette bier is een minimumleeftijd van 16 jaar vereist. De opdrachtgever bevestigd door de aankoop dat hij/zij hieraan voldoet en neemt hier de verantwoordelijkheid op zich. Bij levering/ophaling kan er achter een verficatie gevraagd worden.

.

translation missing: nl.general.search.loading